Village of

Billed

in Banat

First Donauschwaben Settlers from Billed to Knees 1796 - 1823

 
Aichert Franciscus Koch Melchior Quinet Mathias
Balling Michael Koch Peter Reimer Anton.
Bogar Joan. Koenig Simeon Renner Anton
Boor Mathias Kovalik Stephan Renner Andreas
Braun Joannes Kovats  Joseph Rider Caspar
Braun Joannes Kovats  Joseph Rider Caspar
Burmoth Mathias Kramp Joannes Rider Joannes
Daniel Lampertus Krauser Nicolaus Rieder Mathias
Daniel Nikolaus Krausser Joann. Rod Joannes
Dar Ludovicus  Kreisz Thomas Roden Nic.
Emmer Alexander Kremer Joannes Ross Jacob
Etvoss Stephan Kunn Peter Russ Johannes
Frank Mathias Lambert Daniel Schaeffer Peter
Fischer Joan. Lattina Andreas Schatt Anna
Folker Michael Len Jacob Scheer Joan.
Frantzen Nicolaus  Lenhard Joannes Scheibl Michael
Ganstaer Johann Lintz Carolus Scherman Nicolaus
Grossz Jacob Lutz Joannes Seker Andreas
Gross Nicolaus Machota Albert SpeichermannJoan
Gyory Joannes  Machota Peter Speichermann Nic
Hainz Joseph Mager Joseph Staud Joan.
Hainerich Joan. Malinger Joannes Stolz Michael
Hamerl Joan. Mehrsprecher  Nicol. Stoss Joseph
Harnaker Joan. Mergens Michael Stoss Peter
Hatzlein Martin Michels Mathias Tangel Nicol.
Hergatt Jacobus Michlss Eenhard Teister Caspar
Hoborich Joan. Mihiltz Ebenhard Teister Michael
Holatssen Paulus Mueller Joannes Teister Peter
Heffner Petrus Mueller Peter Thomas Valentin
Held Joseph Mueller Vilhelm Toldovitz Fer.
Horvath Joannes Michelen Jac.  Treib Nicolaus
Hoschevar Math. Neuman Joan. Tussil Joan
Huber Michael  Neuman Math. Tussl Joannes
Karcher Michael Niderkorn Peter Tussl Peter
Kern Mathias Nohaimere Ada Unger Joannes
Kiffer Joseph Olin Joannes Unterwegen Georg
Kiffer Mathias Petry Frantz Varch Joan.
Kirsch Joa. Pfeifer Joannes Veber Math.
Kiss P.D.Joan Philippi Nico. Vento Nicolaus
Klausmayer Mich. Pichner Henricus Vollinger Barb.
Klemens Franz Pless Franz Voeroess D. Joan.
Koch Fridericuas Pollak Joannes Zelle Martin
Koch Joannes Quint Susanna Zimer Mathias
 
 
 

 

Village Coordinator: Alex Leeb

2006-2012 Alex Leeb, unless otherwise noted. - Report broken links

Today is January 18, 2012
Last updated:
Wednesday January 18, 2012